Smart Akcelerátor

Smart Akcelerátor představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, který podpoří realizaci RIS3 KVK a především budování a posilování příslušné institucionální kapacity (činnosti krajských manažerů, podnikatelských/inovačních platforem, generování vhodných typů proinovačních schémat a projektů). Cílem projektu je přispět k rozvoji inovačního prostředí v Karlovarském kraji, který patří v této oblasti mezi kraje nejméně rozvinuté. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vyhledávání nových příležitostí pro inovace ve firmách i veřejném sektoru, posílení a rozvoj spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru s cílem zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Karlovarského kraje založené na využívání znalostí a na inovacích. Realizace 1. kola projektu probíhala v letech 2016-2019. Od srpna roku 2019 probíhala realizace projektu Smart Akcelerátor 2.0, která trvala do konce roku 2022.

Od 01.01.2023 do 31.12.2026 probíhá realizace dalšího navazujícího projektu Smart Akcelerátor 3, registrační číslo CZ.02.01.02/00/22_009/0004182.01

Nedílnou součástí je zvyšování povědomí místních firem a podnikatelů o roli a významu inovací, výzkumu a vývoji pro růst a konkurenceschopnost firem, motivace místních podnikatelů k zavádění inovací technické i netechnické povahy. V oblasti lidských zdrojů je podpora zaměřena na zlepšení dostupnosti a kvalifikace pracovní síly pro firmy, které vykazují inovační aktivity a potýkají se s problémy při jejím zajišťování.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

Základní tým

Zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci RIS3 KVK prostřednictvím realizačního týmu.

Vzdělávání a rozvoj kompetencí

Rozvoj kompetencí členů realizačního týmu a odborných pracovníků kraje včetně posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji.

Mapování a analýzy

Cílem aktivity je zmapovat a sledovat vývoj a změny inovačního prostředí v Karlovarském kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat intervence nové.

Marketingová a komunikační strategie kraje

Posilování komunikace a marketingu inovačního systému. V rámci aktivity bude zpracována marketingová strategie a komunikační plán.

Pilotní ověření

Napomáhá ověřit životaschopnost nástrojů podporujících rozvoj inovačního systému v kraji.

Žadatel: Karlovarský kraj
Partner: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Realizace:

  • Smart Akcelerátor (1. kolo): 1. 2. 2016 – 31. 7. 2019 – projekt finálně ukončen
  • Smart Akcelerátor 2.0: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2022 – fyzická realizace ukončena, od 01.01.2023-31.12.2025 – udržitelnost projektu, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
  • Smart Akcelerátor 3: 1.1.2023 – 31.12. 2026 – fyzická realizace projektu, registrační číslo CZ.02.01.02/00/22_009/0004182  
Bližší informace o projektu Smart Akcelerátor 3 naleznete  na webových stránkách příjemce:  Smart Akcelerátor 3 (kr-karlovarsky.cz)

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“