Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI) byla zřízena na základě usnesení Rady Karlovarského kraje dne 18. 11. 2015 jako její odborný, koordinační, iniciativní a poradní orgán v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. RVVI koordinuje tvorbu a realizaci RIS3.

RVVI dohlíží na naplňování RIS3, schvaluje Akční plán RIS3 a strategické projekty, vydává hodnocení a stanoviska k připravovaným, realizovaným a ukončeným projektům, aktivitám a programům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zvláště jsou-li financovány z rozpočtu kraje nebo z jiných prostředků včetně evropských strukturálních a investičních fondů s finanční účastí kraje.

ČLENOVÉ RVVI:

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“