RIS3 strategie

Evropská komise stanovila pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací. Každý členský stát je povinen připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), která má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje.

Příprava a implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) byla svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p. o. Návrh konečné verze krajské přílohy k Národní RIS3 byl dne 19. 6. 2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje. V roce 2020 byla RIS3 strategie aktualizována.

RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.


DOMÉNY SPECIALIZACE

  1.  Strojírenství, elektrotechnika a mechatronika
  2.  Automobilový průmysl a autonomní doprava
  3.  Tradiční průmyslová odvětví – keramika, porcelán a sklo
  4.  Energetická transformace a nové výzvy
  5.  Lázeňství, balneologie a cestovní ruch

NAVRHOVANÉ KLÍČOVÉ OBLASTI ZMĚN:

Klíčové oblasti změn je možné shrnout do 4P:
  1. Private (Soukromý sektor)
  2. Public (Veřejný sektor)
  3. People (Lidské zdroje)
  4. Promotion (Atraktivní region)

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“