Spolupráce výzkumných organizací a firem přináší kvalitní výsledky v aplikovaném výzkumu i u nás

30. 11. 2017

Firmy v Karlovarském kraji dosahují výrazných výsledků v aplikovaném výzkumu díky kvalitní spolupráci s univerzitami či výzkumnými institucemi. Tyto výsledky přispívají ke zvýšení kvality výrobků, jejich inovacím či úsporám na nákladech. Nejen o této problematice se hovořilo dne 24. 11. 2017 na společném setkání zástupců výzkumných organizací, inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí.

V rámci dopolední části, která byla zaměřena na inovace ve firmách a transfer technologií, byly představeny možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci aktivit agentury CzechIvest a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který představila zástupkyně Agentury pro podnikání a inovace. Ve vztahu k aktuálně diskutovaným tématům byl představen program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně postiženým regionům (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech.  Ředitel Technologické agentury ČR Luděk Knorr představil aktuální dotační možnosti TA ČR, zejména speciálně připravované výzvy na podporu spolupráce výzkumného a firemního sektoru, které budou vyhlášené pouze pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Oživením dopoledního bloku přednášek byla panelová diskuse složená ze zástupců firem (BONNEL TECHNOLOGIE, s.r.o. a Ept connector, s.r.o.) a výzkumných organizací (RTI – Regionální technologický institut, RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky, COMTES FHT – soukromé výzkumné centrum). Hovořilo se převážně o konkrétních výsledcích společné práce podpořené v rámci dotačního titulu – Inovační vouchery Karlovarského kraje. Představené projekty byly velmi pozitivně vnímány, a to především z důvodu ukázky praktického přikladu a dobře nastavené spolupráce firmy a výzkumných řešitelských týmů.

Odpolední část se nesla v duchu tradičních průmyslových oborů. Z úst kreativců, designových i marketingových specialistů zaznívaly příklady dobré praxe propojení designu a samotné průmyslové výroby. Diskuse byla natolik inspirativní, že při ní docházelo k informovanosti o vzájemných potřebách a navázání nových kontaktů k rozvoji spolupráce.

Mezi nejčastěji zmiňovaná témata lze zařadit především nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní náročnost podnikání a finanční podpory dotačních titulů, nízké povědomí o úspěšných firmách a nutnost větší spolupráce v aplikační sféře.

 Ačkoliv Karlovarský kraj disponuje zdaleka nejmenší výzkumnou základnou na úrovni České republiky, nárůst výzkumných a vývojových aktivit je značný, což dokazuje i velký zájem o akci „REGIONEM ZA VÝZKUMEM“, kterou uspořádala Karlovarská agentura rozvoje podnikání a regionální kancelář pro Karlovarský kraj CzechInvest. Jedná se o aktuální téma, které je pro místní podnikatele velmi významné a implikuje potřebnost organizovat podobná setkání i v budoucnu.

Poděkování patří nejen zajímavým hostům, ale také vedení Podnikatelského inkubátoru Kanov za kvalitní přípravu první takto velké akce v jejich prostorách.

Spolupráce výzkumných organizací a firem přináší kvalitní výsledky v aplikovaném výzkumu i u nás
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“