Online zasedání 8. Inovační platformy pro lázeňství a balneologii

26. 3. 2021

V tomto týdnu proběhlo již 8. zasedání Inovační platformy pro lázeňství a balneologii. Jelikož se předchozí jednání konalo před více než rokem, bylo rozhodně o čem diskutovat. Vzhledem k současné situaci nebylo možné uskutečnit jednání prezenčně, a proto bylo nutné přistoupit k setkání formou videokonference.

V úvodu všechny účastníky přivítal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Ing. arch. Vojtěch Franta. RIS3 developer pro lázeňství a balneologii Ing. Ondřej Hruška pak připomněl poslání a složení inovační platformy.

V rámci prvního bodu představil Ing. Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START na MMR ČR, Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027. Zmínil možnosti čerpání finančních prostředků pro strukturálně postižené regiony, kterými jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V průběhu letošního roku by měla probíhat práce na dokončení operačního programu, tak aby bylo možné ho na podzim předložit ke schválení vládě ČR a Evropské komisi. Vyhlášení prvních výzev by tedy mohlo proběhnout na začátku příštího roku. Do té doby je třeba připravit dostatečné množství kvalitních projektů. Poté představili zástupci Karlovarského kraje společně s Mgr. Kristýnou Matějů, Ph.D., ředitelkou Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i., strategický záměr na vytvoření Centra kompetence lázeňství, jehož financování se předpokládá právě z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

Předseda inovační platformy Ing. arch. Vojtěch Franta informoval o společné iniciativě Karlovarského kraje, Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst, poslanců a senátorů za Karlovarský kraj a Českého inspektorátu lázní a zřídel směřující k zařazení lázeňství do Národního plánu obnovy. Na Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR byly rozeslány dopisy s tímto návrhem. Jejich přílohu tvoří manažerské shrnutí, které rekapituluje zásadní témata českého lázeňství a šance na jeho reformu.

Předseda rady Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. představil možnosti lázeňské léčby a rehabilitace pro pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Seznámil přítomné s následky této choroby, shrnul závěry ze studie realizované společností Imperial Group a přiblížil metodiku studie, kterou připravili výzkumní pracovníci Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Cílem je, aby byla lázeňská léčebně-rehabilitační péče poskytovaná v souvislosti s tzv. long COVIDem hrazena ze zdravotního pojištění.

Dalším bodem programu byly výzkumné aktivity Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., které skýtají řadu příležitostí pro spolupráci. Ředitelka institutu Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. prezentovala odborné zaměření organizace, uvedla aktivity realizované v roce 2020 a popsala celkem 6 projektů plánovaných na rok 2021. Konkrétně se jedná např. o projekt iLázně ve spolupráci s Fakultou ekonomickou ZČU v Plzni a Ekonomickou fakultou JČU v Českých Budějovicích nebo Projekt steatóza ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň. Na ni navázala Ing. Věra Marková, analytik pro oblast lázeňství a balneologie, která hovořila o možnostech inovací v oblasti lázeňství a balneologie. Ve svém příspěvku se rovněž pozastavila nad dosavadním využíváním inovačních a kreativních voucherů, které jsou zajímavým nástrojem podpory při zavádění inovací do praxe.

V závěru podal Ing. Ondřej Hruška průběžnou zprávu o stavu příprav technických manuálů lázeňské péče. Hmatatelným výsledkem úzké spolupráce mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Institutem lázeňství a balneologie, v. v. i. jsou zatím 2 manuály. V letošním roce by měla spolupráce pokračovat a předpokládá se zpracování 4 manuálů, přičemž 3 se budou zabývat jednotlivými balneoprocedurami a jeden se zaměří na zásady tvorby balneoprovozu. Vznik těchto manuálů je financován z projektu Smart Akcelerátor 2.0.


Online zasedání 8. Inovační platformy pro lázeňství a balneologii
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“