Mapování inovačního prostředí

K datům

V letech 2021–2022 jsme realizovali mapování mezi inovačními subjekty Karlovarského kraje s cílem zhodnotit posun v jejich aktivitách od roku 2017. Společně jsme s agenturou CzechInvest navštívili 20 firem, a z toho 16 z nich bylo zařazeno do celonárodního šetření Mapování inovačních kapacit (INKA).

V rámci rozhovorů jsme se ve firmách ptali na podrobnější informace o jejich aktuální situaci, současném směřování, o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale také o překážkách v jejich rozvoji. Detailnější vysvětlení grafů s komentáři poskytuje Analýza změn inovačního prostředí. A jaké byli hlavní závěry šetření?

  • Namísto plnění dlouhodobých vizí se musejí firmy intenzivněji než dříve vypořádávat s aktuálními/akutními problémy (např. zdražování energií, vysoká míra inflace).
  • Původní potřeba zvyšování výrobní kapacity se postupně přelévá do investic směřovaných na digitalizaci a automatizaci, protože problémy s nedostatkem kvalitních lidských zdrojů přetrvávají.
  • Aktuální problémy prozatím neovlivňují investice do výzkumu, vývoje a inovací, firmy ale začínají více pociťovat nedostatek finančních zdrojů na výzkumně-vývojové aktivity. Z těchto důvodů si nemohou dovolit vyšší výdaje na lidské zdroje zaměstnané ve výzkumu a vývoji.
  • Struktura exportu se příliš nemění, avšak částečně lze pozorovat mírný odklon od nejvýznamnějších exportních destinací (Německo, Rusko, Polsko, Slovensko), které může poukazovat na větší diverzifikaci exportu firem.
  • Vzrůstá tendence ke spolupráci firem se středními školami. V rámci této spolupráce preferují firmy v čím dál větší míře především její dlouhodobější formy (částečný odklon od exkurzí ke stážím a realizaci praktické výuky). Základním problémem pro spolupráci je neexistence relevantních středních škol v regionu, se kterými by mohly firmy spolupracovat. Ve výzkumně-vývojových aktivitách posiluje spolupráce s vysokými školami, které volí firmy jako výzkumně-vývojového partnera častěji než dříve.

V níže uvedeném vizuálu si můžete prohlédnout 8 stránek věnovaných výstupům tohoto šetření. Vizuál je koncipován tak, aby zachovával anonymitu jednotlivých subjektů. V některých grafech jsou firmy řazeny podle domén specializace Karlovarského kraje, které jsou definovány Regionální inovační strategií Karlovarského kraje. Domény specializace jsou z hlediska inovačního prostředí regionu nejzásadnějšími obory (Strojírenství, elektrotechnika a mechatronika; Automobilový průmysl a autonomní doprava; Tradiční průmyslová odvětví – keramika, porcelán a sklo; Energetická transformace a nové výzvy; Lázeňství, balneologie a cestovní ruch).První mapování probíhalo v roce 2017. Získali jsme komplexní přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje. Do šetření INKA bylo zařazeno 10 firem, které byly před realizací šetření vybrány na základě konkrétních kritérií jako potenciálně nejvíce inovativní. Z celkového šetření byly vypracovány dvě analýzy:

Zdroj dat

  • Strukturované rozhovory s firmami Karlovarského kraje

Aktualizace dat

Data nejsou pravidelně aktualizována.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“