Realizace aktivit Regionální inovační strategie Karlovarského kraje

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 strategie) stanovuje aktivity, které slouží na podporu regionálního inovačního a podnikatelského prostředí. Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), které byla příprava a implementace strategie svěřena, v pravidelných intervalech průběžně monitoruje postup realizace jednotlivých aktivit. Poslední vyhodnocení proběhlo v rámci třetí verze Zprávy vyhodnocující efekty realizovaných intervencí  (dále jen "Zpráva") během roku 2022. Podrobnější informace k jednotlivým typovým aktivitám naleznete v RIS3 strategii. Bližší informace jsou uvedeny pod vizuálem.


K datům

U jednotlivých aktivit nebyly posuzovány pouze činnosti vykonávané Karlovarským krajem, ale také činnosti dalších subjektů, které přispívají více či méně k rozvoji typových aktivit. Mimo Karlovarského kraje, popř. KARP, byly identifikovány jako subjekty podílející se na realizaci typových aktivit také například Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, regionální pobočka agentury CzechInvest, Inovační centrum INION, Agentura pro podnikání a inovace, školy Karlovarského kraje a další významní stakeholdeři.

V roce 2020 aktualizovaná RIS3 strategie zahrnuje 55 typových aktivit rozřazených do 4 klíčových oblastí změn a 13 specifických cílů. Veškeré typové aktivity byly vyhodnoceny podle stupně realizace:

  • Jako realizované aktivity jsou hodnoceny typové aktivity, u kterých jejich popis v RIS3 strategii víceméně odpovídá skutečnostem popsaným ve Zprávě.
  • Částečně realizované jsou aktivity, u kterých jeden nebo více znaků definice podle RIS3 přesně neodpovídá skutečnostem popsaným ve Zprávě, základní charakter aktivity je ale naplňován.
  • Aktivity hodnocené stupněm „Připravuje se“ jsou v intenzivních stádiích příprav (jsou tedy již např. rozpracovány v podobě projektové fiše, projektového záměru, žádosti o poskytnutí dotace na záměr). Aktivita zařazená v tomto stupni realizace by měla být realizována ve střednědobém horizontu (cca do 2-3 let).
  • Prozatím nerealizované aktivity zůstávají v současnosti pouze ve fázi úvah.

Zdroj dat

  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání
  • Internetové stránky dotčených institucí

Aktualizace dat

K aktualizacím dochází během činností na přípravě Zprávy vyhodnocující efekty realizovaných intervencí Regionální inovační strategie (zpravidla 1x za 2 roky).Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“